Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Техникийн болон мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчид Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Техникийн болон мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчид Student in technical and vocational educational institutions
2. Салбар Боловсрол Education
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа техникийн болон мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчдын тоо байна. Number of students in technical and vocational educational institutions which perform operations in Mongolia.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/145 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Education Statistics (Order ? 01/145 of Chairperson of NSO on December 16, 2013)
6. Тооцох аргачлал Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа техникийн болон мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагад нийт суралцагчдын тооны нийлбэр байна. Total number of students in technical and vocational educational institutions which perform operations in Mongolia.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2007-01-10
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам Ministry of Labour and social protection
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-05-07
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2001_006V1