Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дүн Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дүн Election results of the president of mongolia
2. Салбар Сонгууль Election
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийг нийт ард түмний сонгуулиар 4 жил тутам сонгодог. President of Mongolia is elected by popular vote once in four years.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1993-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Бусад (бичих) Other (please specify)
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр сонгуулийн ерөнхий хороо general election commission
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн З.Нямбаяр
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017-09-01
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0200_001V1