Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Аж үйлдвэрийн салбарын гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Аж үйлдвэрийн салбарын гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл Production of major commodities
2. Салбар Аж үйлдвэр Industry
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн гэж тайлант хугацаанд үйлдвэрлэсэн салбарын үйлдвэрлэлийг төлөөлөхүйц бүтээгдэхүүнийг хэлнэ. Production of major commodities is representative products of industrial output produced in the reporting period.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Аж үйлдвэрийн статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал (Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2016 оны 12 сарын 22-ны өдрийн А/71 тоот тушаалын хавсралтаар батлав.) Methodology for Indicators of Industrial Statistics (Order ? A/71 of Chairperson of NSO on December 22, 2016)
6. Тооцох аргачлал Тайлант хугацаанд үйлдвэрлэсэн салбарын үйлдвэрлэлийг төлөөлөхүйц бүтээгдэхүүний биет хэмжээгээр тооцно. Production of major commodities is calculated by volume of representative products of industrial output produced in the reporting period
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2000--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж
10. Эх үүсвэр Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэл, борлуулалтын сарын мэдээ, цахилгаан, дулаан, нүүрсний баланс MONTHLY REPORT ON INDUSTRIAL PRODUCTION, BALANCE OF ELECTRICITY, THERMAL ENERGY AND COAL
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1100_006V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1100_013V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1100_008V1