Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Хуульчдын тоо, бүс, аймаг, нийслэлээр, ажил мэргэжил, хүйсээр, насны бүлгээр, боловсролын зэргээр Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Хуульчдын тоо, бүс, аймаг, нийслэлээр, ажил мэргэжил, хүйсээр, насны бүлгээр, боловсролын зэргээр Lawyers, by occupation and sex
2. Салбар Хууль зүй, гэмт хэрэг Justice and Crime
3. Дэд салбар Монголын хуульчдын холбоо Bar association of Mongolia
4. Тодорхойлолт Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй этгээдийг ойлгоно. Lawyer: A person with a license to carry out professional activities.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот ) Methodology for Statistics on Crime and Justice (Order ?A/118 of Chairperson of NSO on November 1, 2018)
6. Тооцох аргачлал Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй этгээдийн тоогоор тодорхойлогдоно. Lawyer: A person with a license to carry out professional activities.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2018-12-31
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр МХХ-ны Хуульчдын нэгдсэн бүртгэл Unified registration of Mongolian Bar Association
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Ц.Дулмаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-11-15
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_037V2, https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_037V4