Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Үрчлүүлсэн хүүхдийн тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Үрчлүүлсэн хүүхдийн тоо Adoptions
2. Салбар Хүн ам Population
3. Дэд салбар Хүн амын ердийн хөдөлгөөн Regular movement of population
4. Тодорхойлолт Үрчлэн авагч нь хүүхэд үрчлэн авсан тухайгаа иргэний гэр бүлийн асуудал эрхэлсэн тухайн шатны албанд бүртгүүлж, гэрчилгээ авсан тохиолдлыг ойлгоно. A person who adopts a child by registering in a given administrative unit and obtained a certificate of adoption.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 25-ны өдрийн 01/149 тоот тушаал ) Methodology for Demographic statistics of population (Order ?01/149 of Chairperson of NSO on December 25, 2013)
6. Тооцох аргачлал Үрчлэн авагч нь хүүхэд үрчлэн авсан тухайгаа иргэний гэр бүлийн асуудал эрхэлсэн тухайн шатны албанд бүртгүүлж, гэрчилгээ авсан тохиолдлыг ойлгоно. A person who adopts a child by registering in a given administrative unit and obtained a certificate of adoption.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2000/01/01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Хагас жил, Жил Half year, Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Үндэсний Статистикийн Хороо, Хүн амын ердийн хөдөлгөөний хагас жил, бүтэн жилийн тайлан, ХА-1 National Statistical office of Mongolia, Annual report of vital statistic, XA-2
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017/05/17
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0300_022V1