Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ЭМНЭЛГИЙН ОРНЫ ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ЭМНЭЛГИЙН ОРНЫ ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар Number of hospital beds, by region, aimag, the capital and soum
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тайлант жилд ажилласан нийт эмнэлгийн орны тоогоор илэрхийлэгдэнэ. The number of hospital beds per year during the reporting year
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Main Health Statistics (Order 01/151 of Chairperson of NSO on November 18, 2009)
6. Тооцох аргачлал Тайлант жилд ажилласан нийт эмнэлгийн орны тоог, төрлөөр илэрхийлэгдэнэ. The number of hospital beds by types, per year during the reporting year
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2010-06-14
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр ЭМЯ Minidtry of health
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Г.Урангоо
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-04-17
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_005V2, https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_005V3, http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_005V1