Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүний борлуулалт Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүний борлуулалт Sales of industrial products
2. Салбар Аж үйлдвэр Industry
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Бүтээгдэхүүний борлуулалт гэж тайлант хугацаанд худалдсан буюу бусдад зориулж гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээг хэлнэ. Products and services sold by the business entities in the reporting period.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Аж үйлдвэрийн статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал (Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2016 оны 12 сарын 22-ны өдрийн А/71 тоот тушаалын хавсралтаар батлав.) Methodology for Indicators of Industrial Statistics (Order ? A/71 of Chairperson of NSO on December 22, 2016)
6. Тооцох аргачлал Тайлант хугацаанд худалдсан буюу бусдад зориулж гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээний үнийн дүнгээр тооцно. Total sales is calculated by price of good or services of reporting period
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1989/12/01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар, Жил Month, Annual
9. Хэмжих нэгж сая.төг million togrogs
10. Эх үүсвэр Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэл, борлуулалтын сарын мэдээ MONTHLY REPORT ON INDUSTRIAL PRODUCTION
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017/11/13
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1100_007V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1100_004V1