Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслийн тоо, насжилтаар Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслийн тоо, насжилтаар The number of registered vehicles and aging
2. Салбар Тээвэр Transportation
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Манай улсын хувьд авто машины насыг олон улсын жишгийн дагуу улсын бүртгэлд бүртгэгдсэнээс хойш ашигласан хугацаагаар нь тогтооход учир дутагдалтай байдаг бөгөөд энэ нь хуучин буюу ашиглагдаж байсан автомашиныг импортоор оруулж ирдэгтэй холбоотой юм. Иймээс автомашиныг үйлдвэрлэсэн оноос нь хойш ашигласан хугацаагаар нь тогтооно. In our country, it is not possible to determine the age of a car according to international standards by the time it has been used since it was registered, which is due to the import of old or used cars. Therefore, the car is determined by its useful life from the year of manufacture.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Тээврийн статистикийн аргачлал ( YСХ-ын даргын тушаал 2008 он ) Methodology of Transportation statistics (Order of Chairperson of NSO 2008)
6. Тооцох аргачлал Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн автомашиныг 0-3 жил, 4-9 жил, 10 -аас дээш жил ашигласанаар нь бүлэглэнэ. Vehicles registered in the state registry are grouped by their use for 0-3 years, 4-9 years, and more than 10 years.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2012-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж ш pcs
10. Эх үүсвэр Авто тээврийн үндэсний төв National Center for Road Transport
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн О.Мандахзориг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-01-01
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1200_013V4