Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ГАДААД ХУДАЛДААНЫ САРЫН НИЙТ ЭРГЭЛТ, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ, сараар Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ГАДААД ХУДАЛДААНЫ САРЫН НИЙТ ЭРГЭЛТ, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ, сараар EXTERNAL TRADE MONTHLY TOTAL TURNOVER, EXPORT, IMPORT, by month
2. Салбар Гадаад худалдаа Foreign trade
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Гаалийн ерөнхий газрын статистикт үндэслэн гадаад худалдааны салбарын үндсэн үзүүлэлтийг тооцож байна. Түүнчлэн Дэлхийн худалдааны байгууллагаас зөвлөмж болгосон “Барааг тодорхойлох, кодлох, уялдуулсан систем”-ийн ангиллын дагуу барааны бүлэг, нэр төрлийг тогтоодог. External trade statistics are based on data produced by the Mongolian Customs General Administration. Commodity groups and product nomenclature are classified according to the “Harmonized Commodity Description and Coding System”, developed by the World Customs Organization.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Барааны экспорт, импортыг бүртгэх,  статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны дарга болон ГЕГ-ын даргын 2015 оны 01-р сарын 3-ны өдрийн A/A115 тоот хамтарсан тушаал ) Methodology for Statistics and Recording of Imports and Exports (Order ?A/A115 of Chairperson of NSO and Chairperson of GAS on January 3, 2015)
6. Тооцох аргачлал Экспорт, импортын нийлбэрээр гадаад худалдааны барааны нийт эргэлтийг тодорхойлно. Гадаад худалдааны тэнцлийг экспортоос импортыг хасч тооцно. Тэнцэл (-) тэмдэгтэй бол алдагдалтай, (+) тэмдэгтэй бол ашигтай гэж үзнэ. Барааны экспорт гэж Монгол Улсын материаллаг нөөцийг хорогдуулан, эдийн эдийн нутаг дэвсгэрээс хилийн чанадад гаргаж байгаа барааг тооцно. Барааны импорт гэж Монгол Улсын материаллаг нөөцийг нэмэгдүүлэн, хилийн чанадаас эдийн засгийн нутаг дэвсгэрт оруулж байгаа барааг тооцно. Total foreign trade turnover is the sum of exports and imports. Foreign trade balance is the difference between exports and imports of goods and services. It means if the balance is (-) negative it has a deficit and if the balance is (+) positive it has a surplus. Exports of goods are goods which subtract to the stock of material resources of a country by leaving its economical territory. Imports of goods are goods which add to the stock of material resources of a country by entering its economic territory.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1925-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж Бусад (бичих) Other (please specify)
10. Эх үүсвэр Гаалийн ерөнхий газрын статистик мэдээ Mongolian Customs foreign trade statistics report
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Н.Адъяадорж
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017-06-12
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1400_003V1