Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Техникийн болон мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагын ажиллагчид болон үндсэн багшийн тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Техникийн болон мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагын ажиллагчид болон үндсэн багшийн тоо Number of employees and full-time teachers in technical and vocational education institutions
2. Салбар Боловсрол Education
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Техникийн болон мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагын ажиллагчид болон үндсэн багшийн тоо байна. Number of employees and full-time teachers in technical and vocational education institutions.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/145 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Education Statistics (Order ? 01/145 of Chairperson of NSO on December 16, 2013)
6. Тооцох аргачлал Техникийн болон мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагын нийт ажиллагчид болон үндсэн багшийн тооны нийлбэр байна. Total number of employees and full- time teachers in technical and vocational education institutions.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2003-11-25
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам Ministry of Labour and social protection
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Н.Амарбаясгалан
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-04-12
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2001_008V1, https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2001_008V2