Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Бордооны биет урсгалын данс Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Бордооны биет урсгалын данс Physical flow account for fertilizers
2. Салбар Байгаль орчин - Эдийн засгийн данс Environmental-Economic Account
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Бордоо, пестицидийг хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулахад ихэвчлэн ашигладаг. Органик бус бордооны мэдээллийг бүтээгдэхүүний жин (тонноор) эсвэл шим тэжээлийн агууламжаар бүртгэж болно. Fertilizers and pesticides are frequently used to carry out agriculture activities. Data on inorganic fertilizers can be recorded in terms of product weight (in tonnes) or nutrient content.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Бусад Other
6. Тооцох аргачлал Бордооны биет урсгалын данс нь нөөцийн хүснэгт болон ашиглалтын хүснэгтээс бүрдэнэ; нийт нөөц нь нийт ашиглалттай тэнцүү байна. Physical flow account for fertilizers is divided into a supply table and a use table; total supply must equal total use.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2023.08.20
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тн tn
10. Эх үүсвэр БОЭЗДС-ийн Хөдөө аж ахуйн данс SEEA Agriculture accounts
11. Хэл MGL
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Д.Энхзаяа, Б.Баярмаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2024.02.06
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/mn/statistic/statcate/573086/table-view/DT_NSO_2023_001V05