Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Малын биет хөрөнгийн данс Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Малын биет хөрөнгийн данс Physical asset account for livestock
2. Салбар Байгаль орчин - Эдийн засгийн данс Environmental-Economic Account
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Малын хөрөнгийн данс нь тайлант хугацаанд нийт малын тоо, төрлөөр, малын тоонд гарсан өөрчлөлтийг харуулдаг. The asset account for livestock shows the total number of livestock, by type of animal, and changes in the number of livestock over an accounting period.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Бусад Other
6. Тооцох аргачлал Малын биет хөрөнгийн дансанд малыг төрлөөр хугацааны эхний үлдэгдэл болон цэвэр өөрчлөлт (нийт нэмэгдсэн нийт хасагдсаны зөрүү)-ийн дүн нь эцсийн үлдэгдэлтэй тэнцүү байна. The opening and closing stock of each type of livestock and additions and reductions over an accounting period are recorded in the account. In all cases, the opening stock plus additions less reductions must equal the closing stock.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2023.08.20
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж мян.тол tous.heads
10. Эх үүсвэр БОЭЗДС-ийн Хөдөө аж ахуйн данс SEEA Agriculture accounts
11. Хэл MGL
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Б.Баярмаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2024.02.06
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/mn/statistic/statcate/573086/table-view/DT_NSO_2023_001V04