Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Статистикийн салбарын бүх төрлийн албан ёсны мэдээ, тооллого, судалгааны маягт боловсруулахаас мэдээ тархаах хүртлэх бүх үе шатыг хамарсан мета мэдээлэл
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ХАЙЛТ