Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Яллагдагч Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Яллагдагч Defendants (Offenders)
2. Салбар Хууль зүй, гэмт хэрэг Justice and Crime
3. Дэд салбар Цагдаагийн ерөнхий газар
4. Тодорхойлолт Монгол Улсын “Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай” хуульд заасны дагуу эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татах тогтоолтой танилцсан сэжигтнийг ойлгоно. A suspect who is acquainted with a verdict of prosecution in accordance with the Criminal Code of Procedure of Mongolia.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот ) Methodology for Statistics on Crime and Justice (Order ?A/118 of Chairperson of NSO on November 1, 2018)
6. Тооцох аргачлал Гэмт хэрэгт холбогдсон яллагдагчдыг бүс, аймаг, нийслэл, хэрэг үйлдэгдсэн байдлаар, тоон үзүүлэлтээр тооцож гаргана. Offenders shall be calculated by region, aimags and the capital, by crime committed and quantitative indicators.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2000-12-31
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар, Жил Month, Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Цагдаагийн ерөнхий газар General Police department
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Ц.Дулмаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2018-03-26
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_004V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_005V1, https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_038V1