Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Гүйлгээнд гаргасан бэлэн мөнгө Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Гүйлгээнд гаргасан бэлэн мөнгө Currency issued in circulation
2. Салбар Мөнгө, санхүү Other financial activity than banks
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Төв банкнаас гүйлгээнд гаргасан цаасан болон зоосон мөнгийг хэлнэ. The Central Bank is a paper and coin money issued in circulation.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Мөнгө, зээл, үнэт цаасны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2010 оны 09 сарын 23-ны 01/116 ) Methodology for Indicators of Money, Loans and Securities Statistics (Order ?01/116 of Chairperson of NSO on September 23, 2010)
6. Тооцох аргачлал Банкнаас гадуурх мөнгө болон банкны касс дахь бэлэн мөнгөний нийлбэрээр тооцно. ГГБМ=Банкнаас гадуурх мөнгө+Банкны касс дахь бэлэн мөнгө Out-of-currency cash and bank cash balances.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1997-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж тэрбум.төг billion.tugrugs
10. Эх үүсвэр Монгол банк Mongolbank
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн А.Мөнхцэцэг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2018-11-15
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0700_001V2