Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Агаарын тээврийн Зорчигч Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Агаарын тээврийн Зорчигч Passenger by air transport
2. Салбар Тээвэр Transportation
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Агаарын хөлгийн нисэх багийн бүрэлдэхүүнийг оролцуулахгүйгээр агаарын тээврээр зорчиж байгаа нийт зорчигчийг хэлнэ. The total number of passengers traveling by air, excluding the flight crew.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Тээврийн статистикийн аргачлал ( YСХ-ын даргын тушаал 2008 он ) Methodology of Transportation statistics (Order of Chairperson of NSO 2008)
6. Тооцох аргачлал Тайлант хугацаанд агаарын тээврийн хэрэгслээр зорчиж байгаа бүх зорчигчийн нийлбэр дүнг авна. Зорчигчдын тоонд агаарын хөлгөөр зорчихоор агаарын тээвэрлэгчтэй гэрээ байгуулсан төлбөртэй зорчсон хүмүүсээс гадна төлбөргүй зорчсон хүмүүс, 0-2 хүртэлх насны нярай хүүхэд, онгоцоор хөнгөлөлттэй зорчих эрхтэй хүмүүс багтана. The sum of all passengers on the aircraft during the reporting period.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2015-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Иргэний нисэхийн ерөнхий газар
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн О.Мандахзориг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-07-15
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1200_012V5