Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Хохирогч хүн Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Хохирогч хүн Victims
2. Салбар Хууль зүй, гэмт хэрэг Justice and Crime
3. Дэд салбар Цагдаагийн ерөнхий газар
4. Тодорхойлолт Хохирогч: Монгол Улсын “Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай” хуульд заасны дагуу гэмт хэргийн улмаас амь нас, эрүүл мэнд, бусад эрх, эрх чөлөө, эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн бус хохирол хүлээсэн хүн, хуулийн этгээдийг ойлгоно. Victims: According to the Criminal ProceduralCode of Mongolia, persons or legal entities who have suffered by their life, health, freedom, property or non-property damages, and other rights due to crimes.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот ) Methodology for Statistics on Crime and Justice (Order ?A/118 of Chairperson of NSO on November 1, 2018)
6. Тооцох аргачлал Гэмт хэргийн улмаас эрх нь зөрчигдөж, бие эрхтэн, оюун санааны хувьд үйл ажиллагаа нь алдагдсан, сэтгэл санааны зовлон шаналалд автсан, эд материалын хохирол хүлээснээ хэрэг бүртгэх байгууллагад бүртгүүлсэн, прокурорт хэрэг нь хянагдсан, гэмт хэргийн улмаас хохирсон болохыг нь шүүгч, прокурор, мөрдөгч тогтоож шийдвэр гаргасан хүний тоогоор тодорхойлогдоно. Total number of people whose rights violated, physical and mental activities lost, mentally distressed due to the crime, material damage has been registered with the inquiry body, suffered from the crime that is determined the decision is made by judge, prosecutor and detectives.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2007-04-12
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар, Жил Month, Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Цагдаагийн ерөнхий газар
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Ц.Дулмаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2018-03-27
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_017V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_011V1, http://www.1212.mn/tableshttps://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_035V2.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_019V1