Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ЭДИЙН ЗАСГИЙН ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр
2. Салбар Хууль зүй, гэмт хэрэг Justice and Crime
3. Дэд салбар Цагдаагийн ерөнхий газар
4. Тодорхойлолт МУ-ын ЭХ-ийн 18-р бүлэгт заасан Эдийн засгийн гэмт хэргийг ойлгоно. Economic crimes is understood as cases specified in Chapter 18 of the Criminal Code of Mongolia.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот ) Methodology for Statistics on Crime and Justice (Order ?A/118 of Chairperson of NSO on November 1, 2018)
6. Тооцох аргачлал МУ-ын ЭХ-ийн 18-р бүлэгт заасан Зах зээл дэх монополь, давамгай байдлаа хууль бусаар ашиглах, Валют, үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн ханшид нөлөөлөх, Татвар төлөхөөс зайлсхийх, Шинэ бүтээл, бүтээгдхүүний загварын патент, ашигтай загварын гэрчилгээ эзэмшигчийн эрхийг зөрчих, Улсын хилээр барааг хууль бусаар нэвтрүүлэх , Мөнгө угаах , Мөнгөн тэмдэгт, үнэт цаас, төлбөр тооцооны хэрэгсэл хуурамчаар бэлтгэх, ашиглах, Үнэт цаасны зах зээлийн дотоод мэдээллийг хууль бусаар ашиглаж, арилжаанд оролцох, Үнэт цаасны зах зээлийг урвуулан ашиглах, Зориуд, зохиомлоор дампуурах, Хууль бусаар дампууруулах, Хууль бусаар нийгмийн халамж, үйлчилгээ авах, Банк хууль бусаар байгуулах, банкны төлбөрийн чадвар алдагдуулах, Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөхөөс зайлсхийх, Хууль бусаар даатгалын нөхөн төлбөр авах, Барааны тэмдэг эзэмшигч, газар зүйн заалт хэрэглэгчийн эрхийг зөрчих, Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийг зөрчих, Үндэсний төлбөрийн системд холбогдох үйл ажиллагаа хууль бусаар эрхлэх гэмт хэргүүдийг хамруулж тооцно. Chapter 18 of the Criminal Code of Mongolia lnclude a Economic crimes. (Illegally to use in marketplace monopoly and topping, Impact rate of exchange value and national bank note, Tax evasion, Smuggling, Money laundering, Making, keeping or sale of counterfeited money or securities, To bid and use internal information of stock market, To abuse stock market, Intentional causing of insolvency or bankruptcy, Illegal bankruptcy, Illegal to take social welfare, service, Illegally established bank and capacity to pay, From take off of social insurance evasion, Illegal to take of insurance compensation, Violation trade-mark holder,mention of geography, consumers rights, Infringement upon copyright, Illegally to manage in systemy of payments relevant action )
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2000-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Цагдаагийн ерөнхий газар
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Ц.Дулмаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-03-15
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_027V1