Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Музейн үзэгчдийн тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Музейн үзэгчдийн тоо Number of Museum viewers.
2. Салбар Соёл, шинжлэх ухаан Science and culture
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тухайн музейн танхимд ирж үзмэр үзсэн хүмүүс болон нүүдлийн хэлбэрээр зохион байгуулсан үзэсгэлэн үзсэн хүмүүсийг тус тус хамруулна. Visitors to the museum will attend exhibitors and migrants.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Соёлын статистикийн үндсэн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/144 тоот тушаал ) Methodology for Main indicators of Cultural statistics (Order ?01/144 of Chairman of NSO on December 16, 2013)
6. Тооцох аргачлал Тухайн музейн үзмэр үзсэн хүмүүсийн тоон нийлбэрээр тодорхойлно. Үзэгчдийн тоог хүүхдийн тоо, насанд хүрэгчид гэж ангилж гаргана. Total number of visitors to the museum is determined by the total sum. The number of viewers should be classified as the number of children and adults.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2002-06-12
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Ministry of education, culture, science and sports
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2016-06-12
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?tbl_id=DT_NSO_2002_004V1