Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ТӨРӨЛХИЙН ГАЖИГТАЙ ТӨРСӨН ХҮҮХЭД, бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ТӨРӨЛХИЙН ГАЖИГТАЙ ТӨРСӨН ХҮҮХЭД, бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар CONGENITAL ABNORMALITIES, by region, aimag and the capital, and by month
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тухайн хугацаанд төрсөн төрөлхийн гажигтай нийт хүүхдийн тоогоор илэрхийлнэ. It is expressed as the total number of children born with congenital malformations during that period.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал Тухайн хугацаанд төрсөн төрөлхийн гажигтай нийт хүүхдийн тоогоор илэрхийлнэ. It is expressed as the total number of children born with congenital malformations during that period.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2016-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Эрүүл мэндийн яамны статистик мэдээлэл Health statistic
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Г.Урангоо
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-05-22
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_037V1