Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Барилгын байгууллагын ажлын бүлэглэлт, хувиар, жилээр Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Барилгын байгууллагын ажлын бүлэглэлт, хувиар, жилээр Grouping of construction units, by percent, year
2. Салбар Барилга Construction
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Барилгын угсралт, их засварын ажлыг гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагын гүйцэтгэсэн барилга угсралт, их засварын ажлын хэмжээг мөнгөн дүнгээр нь бүлэглэж, хувиар илэрхийлсэн дүн The amount of construction and capital repair works performed by the enterprises shall be grouped amounts and percentage
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлалыг бүс нутгаар тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/219 тоот тушаалын 2 дугаар хавсралт) Methodology of Regional GDP and Capital Accumulation (Appendix 2 to Order of Chairperson of NSO A/219 on December 26, 2017)
6. Тооцох аргачлал Барилга байгууламж, объектыг гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж байгууллагын гүйцэтгэсэн барилга угсралт, их засварын ажлын хэмжээг мөнгөн дүнгээр илэрхийлж, бүлгүүдээр ангилан хувиар тооцно. Entities of construction and capital repairs performed by summarized in different groups.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2014-03-24
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал Quarter
9. Хэмжих нэгж сая.төг million togrogs
10. Эх үүсвэр ААНБ Entities
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Д.Баасан
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-05-29
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0902_003V1