Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ЗАРДАЛ Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ЗАРДАЛ EXPENDITURE ON THE HEALTH SECTOR
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Эрүүл мэндийн салбарын нийт зардал нь улсын төсөв, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас болон хувь хүний эрүүл мэндэд зарцуулсан зардлын нийлбэр дүн юм . Тухайн жилд улсын нийт төсвөөс эрүүл мэндийн салбарт зарцуулсан нийт зардлыг хүн амын жилийн дундаж тоонд харьцуулсан үзүүлэлтийг нэг хүн хүнд ногдох эрүүл мэндийн зардал гэнэ. Улсын төсөвт эрүүл мэндийн салбарын зардлын эзлэх хувийг тухайн жилд улсын нийт төсвөөс эрүүл мэндийн салбарт зарцуулсан зардлын эзлэх хувиар илэрхийлнэ. The total expenditure of the health sector is the total of health expenditures from the state budget, health insurance fund and individual health expenditure. The health expenditure per capita is the ratio of total health expenditure to the mid-year population of the given year. Percentage of health expenditure in General government total expenditure.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал Эрүүл мэндийн салбарын нийт зардал нь тухайн жилд улсын төсөв, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас эрүүл мэндэд зарцуулсан нийт зардал дээр хувь хүний өөрөө төлөх зардлыг нэмж тооцно. Улсын төсөвт эрүүл мэндийн салбарын зардлын эзлэх хувийг тухайн жилд эрүүл мэндийн салбарт улсын төсвөөс зарцуулсан нийт зардлыг улсын нийт төсөвт харьцуулж хувиар илэрхийлнэ. Нэг хүнд ногдох эрүүл мэндийн зардлыг тооцохдоо тухайн жилд зарцуулсан эрүүл мэндийн нийт зардлыг жилийн дундаж хүн амын тоонд харьцуулна. The total expenditure of the health sector will be calculated by adding for the individual health expenditure and the health expenditure of the general government total expenditure and the expenditure of the health insurance fund for the given year. The percentage of health expenditure is proportion of total health expenditures compared to the general government expenditure. The health expenditure per capita is compared to the total health expenditure to the mid-year population given year
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2000-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж сая.төг million togrogs
10. Эх үүсвэр Эрүүл мэндийн яам
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Г.Урангоо
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-05-02
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://1212.mn/tables.aspx?tbl_id=DT_NSO_2100_030V1&PH003_select_all=1&PH003SingleSelect=&YearY_select_all=1&YearYSingleSelect=&viewtype=table