Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Цэвэрлэх байгууламж, ариутгах татуургын шугам сүлжээнд холбогдсон болон холбогдоогүй нийт өрхийн тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Цэвэрлэх байгууламж, ариутгах татуургын шугам сүлжээнд холбогдсон болон холбогдоогүй нийт өрхийн тоо Total number of households with and without access to sanitation
2. Салбар Дэд бүтэц, инженерийн шугам сүлжээ Infrastructure,
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт 10 жил тутамд Хүн ам, орон сууцны тооллого /ХАОСТ/-ын дүнгээр цэвэрлэх байгууламж, ариутгах татуургын шугам сүлжээнд холбогдсон болон холбогдоогүй нийт өрхийн тоогоор илэрхийлэгдэнэ. Based on population and housing census in every 10 years, the total number of households with and without access to sanitation.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Бусад Other
6. Тооцох аргачлал 10 жил тутамд Хүн ам, орон сууцны тооллого /ХАОСТ/-ын дүнгээр цэвэрлэх байгууламж, ариутгах татуургын шугам сүлжээнд холбогдсон болон холбогдоогүй нийт өрхийн тоогоор илэрхийлэгдэнэ. Based on population and housing census in every 10 years, the total number of households with and without access to sanitation.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2010--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Бусад (бичих) Other (please specify)
9. Хэмжих нэгж Бусад (бичих) Other (please specify)
10. Эх үүсвэр Үндэсний Статистикийн Хороо, Хүн ам орон сууцны тооллого National Statistical office of Mongolia, Population and Housing census of mongolia
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2015--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_3500_003V1