Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Нүүрсний тэнцэл Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Нүүрсний тэнцэл Balance of coal
2. Салбар Аж үйлдвэр Industry
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Оны эхний үлдэгдэл + Олборлолт + Импорт = Борлуулсан нүүрс + Дахин боловсруулах үйлдвэрт өгсөн нүүрс + Экспорт + Тээвэрлэх, хадгалах үеийн хорогдол + Оны эцсийн үлдэгдэл First balance of the year + Mining + Import = Sold coal + Refined coal + Export + loss of shipping and storage + Final balance of the year
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Эрчим хүчний статистикийн үзүүлэлтийн тооцох аргачлал Methodology for Indicators of Energy Statistics
6. Тооцох аргачлал Олборлосон нүүрсний тэнцлийг биет хэмжээгээр тооцно. The balance of mining coal is calculated by volume.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1989-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тн tn
10. Эх үүсвэр Олборлосон нүүрсний баланс BALANCE OF MINING COAL
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2018-06-01
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1100_010V1