Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Нэг өрхийн сарын дундаж зарлагын бүтэц Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Нэг өрхийн сарын дундаж зарлагын бүтэц Composition of monthly average expenditure per household
2. Салбар Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ Household income, expenditure and minimin subsistence level of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Нэг өрхийн сарын дундаж зарлагын бүтэц: Өрхийн нийт зарлагад өрхийн мөнгөн зарлага, өрхийн өөрийн аж ахуйгаас бэлтгэж хэрэглэсэн болон бусдаас үнэгүй авч хэрэглэсэн зүйлийн мөнгөн дүнгийн эзлэх хувь. Composition of monthly average expenditure per household: Monetary expenditure, received from others free of charge and foodstuff which consumed from private farm or enterprise, share to household total revenue.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал Нэг өрхийн сарын дундаж зарлагын бүтэц: Өрхийн нийт зарлагад өрхийн мөнгөн зарлага, өрхийн өөрийн аж ахуйгаас бэлтгэж хэрэглэсэн болон бусдаас үнэгүй авч хэрэглэсэн зүйлийн мөнгөн дүнгийн эзлэх хувь. Composition of monthly average expenditure per household: Monetary expenditure, received from others free of charge and foodstuff which consumed from private farm or enterprise, share to household total revenue.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2007-07-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал, Жил Quarter, Annual
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа Household socio-economic survey
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн М.Оюунцэцэг, Б.Батням, Д.Даваажаргал, Л.Ундрал, Н.Хэнбиш
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-05-29
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1900_004V2, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1900_004V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1900_021V1