Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
АМЬГҮЙ ТӨРӨЛТ, бүс, аймаг, нийслэл, сараар Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр АМЬГҮЙ ТӨРӨЛТ, бүс, аймаг, нийслэл, сараар STILLBIRTHS, by region, aimag and the capital, and by month
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Жирэмсний 22 долоо хоног ба түүнээс хойших хугацаанд, 500 граммаас дээш жинтэй төрсөн нярайд амьдын шинж тэмдгийн аль нь ч (зүрхний цохилт, судасны лугшилт, булчингийн хөдөлгөөн) илрэхгүй байгааг хэлнэ. Number of stillbirths per 1000 births (live and stillbirths). Stillbirths can occur antepartum or intrapartum. In many cases, stillbirths reflect inadequacies in antenatal care coverage or in intrapartum care. For purposes of international comparison, stillbirths are defined as third trimester fetal deaths (≥ 500 gr or ≥22 weeks).
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Main Health Statistics (Order 01/151 of Chairperson of NSO on November 18, 2009)
6. Тооцох аргачлал Тухайн хугацаанд амьгүй төрсөн хүүхдийн тоогоор илэрхийнэ It is expressed in the number of stillbirths during that period
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2016-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Эрүүл мэндийн яамны статистик мэдээлэл Health statistic
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Г.Урангоо
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-05-02
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_039V1