Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ОЛОН НИЙТИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ОЛОН НИЙТИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр
2. Салбар Хууль зүй, гэмт хэрэг Justice and Crime
3. Дэд салбар Цагдаагийн ерөнхий газар
4. Тодорхойлолт МУ-ын Эрүүгийн хуулийн 20 дугаар бүлэг олон нийтийн аюулгүй байдал, ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэргийн тоо байна. Crimes against public safety and interests is specified in Chapter 20 of the Criminal Code of Mongolia.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот ) Methodology for Statistics on Crime and Justice (Order ?A/118 of Chairperson of NSO on November 1, 2018)
6. Тооцох аргачлал МУ-ын Эрүүгийн хуулийн 20 дугаар бүлэг олон нийтийн аюулгүй байдал, ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэгт террор үйлдэх талаар зориуд худал мэдээлэх, террор ажиллагаанд уриалах, түүнийг нийтийн өмнө зөвтгөх, зохион байгуулалттай гэмт бүлэг, галт зэвсэг, галт хэрэгсэл, тэсэрч дэлбэрэх бодис хууль бусаар эзэмших, галт зэвсэг хууль бусаар бэлтгэх, галт зэвсэг, галт хэрэгсэл, тэсэрч дэлбэрэх бодис хамгаалахад хайнга хандах, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэх орон байраар хангах, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисыг завших, мансууруулах үйлчилгээ бүхий ургамлыг хууль бусаар тариалах, аюултай хог хаягдал, химийн хорт, аюултай бодисыг хаях, эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй хүнсний бүтээгдхүүн худалдах, түгээх, чанар муутай барилга байгууламж ашиглалтанд оруулах, хууль бусаар эм, био бэлдмэл, эмнэлэгийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах, түгээх, орчиндоо аюул учруулж болох амьтныг зохих хамгаалалтгүй байлгах, олон нийтийн амгалан тайван байдал алдагдуулах гэмт хэргүүдийг хамруулан тооцно. "According to the Chapter 20 of the Criminal Code of Mongolia, crimes against public safety and interests include deliberate misrepresentation of terrorism, incitement to terrorism and justify him/her in public, organized crime groups, illegal possession of firearms, ammunition and explosives, illegal prepare firearms, negligence in the protection of firearms, ammunition and explosives, illegal use of drugs and psychotropic substances, providing accommodation for the use of narcotic drugs and psychotropic substances, misappropriation of drugs and psychotropic substances, illegal cultivation of narcotic plants, disposal of hazardous waste, toxic chemicals and hazardous substances, sale and distribution of unhygienic food products, commissioning of low quality buildings and structures, Illegal production, import, sale and distribution of drugs, bio-preparations and medical devices, leave animals without proper protection that may endanger the environment, disturb the peace of the community."
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2000-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Цагдаагийн ерөнхий газар
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Ц.Дулмаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-03-15
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_025V1