Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Ерөнхий боловсрлын сургуулийг өдрөөр суралцан төгсөгчид Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Ерөнхий боловсрлын сургуулийг өдрөөр суралцан төгсөгчид Full-time graduates from general educational schools
2. Салбар Боловсрол Education
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Ерөнхий боловсролын сургуулийг өдрөөр суралцан төгсөгчдийн тоо байна. Number of full-time graduates from general educational schools
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/145 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Education Statistics (Order ? 01/145 of Chairperson of NSO on December 16, 2013)
6. Тооцох аргачлал Ерөнхий боловсролын сургуулийг нийт өдрөөр суралцан төгсөгчдийн тооны нийлбэр байна. Total number of full-time graduates from general educational schools.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2002-01-10
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Ministry of education, culture, science and sports
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Н.Амарбаясгалан
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-05-07
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2002_057V1, https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2002_057V3