Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Шийдвэрлэсэн гомдол, мэдээлэл, хүсэлтийн тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Шийдвэрлэсэн гомдол, мэдээлэл, хүсэлтийн тоо Number of resolved complaints, claims, requests
2. Салбар Хууль зүй, гэмт хэрэг Justice and Crime
3. Дэд салбар Монголын хуульчдын холбоо Bar association of Mongolia
4. Тодорхойлолт Гомдол гэж өмгөөлөгч зөрчил гаргасан эсхүл мэргэжил, ур чадварын түвшин хангалтгүй тухай түүний үйлчлүүлэгчээс, шүүгч, прокурор, өмгөөлөгч зөрчил гаргасан эсхүл мэргэжил, ур чадварын түвшин хангалтгүй тухай шүүгч, прокурор, өмгөөлөгчөөс эсхүл аливаа хуульч зөрчил гаргасан эсхүл мэргэжил, ур чадварын түвшин хангалтгүй тухай хуульчаас хороонд тус тус хандсныг ойлгоно. Мэдээлэл гэж төрийн байгууллага, албан тушаалтны шийдвэр, үйл ажиллагаа өөрийнх нь эрх ашгийг шууд зөрчихгүй байгаа боловч нийтийн ашиг сонирхолд хохирол учруулах, учруулж болзошгүй, учруулсан гэж үзэж авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох зорилгоор иргэн, байгууллага, албан тушаалтнаас ирүүлж байгаа мэдээллийг ойлгоно. Өргөдөл гэж төрийн байгууллага, албан тушаалтны шийдвэр, үйл ажиллагаагаар иргэдийн хуулиар хамгаалагдсан эрх, эрх чөлөө, ашиг сонирхол зөрчигдсөн гэж үзэж сэргээлгэхээр гаргаж байгаа хүсэлтээс бусад асуудлаар төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан хүсэлтийг ойлгоно. Өргөдөл нь санал, мэдэгдлийн шинжтэй байж болно. "A complaint is an expression of grief or dissatisfaction about a client alleging that a lawyer has committed a violation or that the level of professionalism and skills is insufficient, a judge, prosecutor, or defense counsel has committed a violation; judges, prosecutors, or advocates who are reported about inadequate qualifications or skills, lawyer who has committed a violation or who are reported to the professional responsibility committee about unsatisfactory level of professionalism and skills. Information is provided by citizens, organizations and officials for the purpose of preventing and stopping corruption and conflicts of interest, even if the decisions and actions of government organizations and officials do not directly violate their interests, but are considered to have caused, may cause or have caused harm to the public interest."
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот ) Methodology for Statistics on Crime and Justice (Order ?A/118 of Chairperson of NSO on November 1, 2018)
6. Тооцох аргачлал МХХ-нд гаргасан өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, хүсэлтийн тоогоор илэрхийлэгдэнэ. It is expressed in the number of applications, complaints, information and requests submitted to MBA.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2018-12-31
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр МХХ-ны Хуульчдын нэгдсэн бүртгэл Unified registration of Mongolian Bar Association
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Ц.Дулмаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-11-15
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_037V6