Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчдаас дотуур байранд суух хүсэлт гаргасан хүүхэд Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчдаас дотуур байранд суух хүсэлт гаргасан хүүхэд General educational school's pupils, requested to live in dormitories
2. Салбар Боловсрол Education
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчдаас дотуур байранд суух хүсэлт гаргасан хүүхдийн тоо байна. Number of pupils requested to live in dormitories from general educational schools which perform operations in Mongolia.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/145 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Education Statistics (Order ? 01/145 of Chairperson of NSO on December 16, 2013)
6. Тооцох аргачлал Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчдаас дотуур байранд суух хүсэлт гаргасан хүүхдийн тооны нийлбэр байна. Total number of pupils requested to live in dormitories from general educational schools which perform operations in Mongolia.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2010-11-25
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Ministry of Education, Culture, Science and Sports
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Н.Амарбаясгалан
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-09-10
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2001_019V1