Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ХОРТ ХАВДРААР ШИНЭЭР ӨВЧЛӨГЧДИЙН ТОО, 10000 хүнд ногдохоор, хорт хавдрын төрлөөр, жил бүрийн эцэст Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ХОРТ ХАВДРААР ШИНЭЭР ӨВЧЛӨГЧДИЙН ТОО, 10000 хүнд ногдохоор, хорт хавдрын төрлөөр, жил бүрийн эцэст NEW CASES OF CANCER, per 10000 population, by type of cancer
2. Салбар Эрүүл мэнд Public health of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тухайн жилд хорт хавдараар шинээр өвчилсөн хүний тоогоор илэрхийлэгдэнэ. Total number of new cases of cancer is estimated during the year.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал ) Methodology for Indicators of Main Health Statistics (Order 01/151 of Chairperson of NSO on November 18, 2009)
6. Тооцох аргачлал Хорт хавдраар шинэээр өвчлөгчдийн 10000 хүнд ногдох түвшинг тооцохдоо тухайн жилд хорт хавдраар шинээр өвчлөгчдийн тоог тухайн жилийн дундаж хүн амын тоонд харьцуулна. New cancer cases per 10,000 population is calculated by comparing the number of new cancer cases in a given year to the mid-year resident population of the same year.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2000--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр ЭМЯам Ministry of Health
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн М.Доржпагам, Г.Урангоо
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-04-17
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_012V1, https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2100_045V1