Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ЖЕНДЕРИЙН ХӨГЖЛИЙН ИНДЕКC, бүс, аймаг, нийслэлээр Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ЖЕНДЕРИЙН ХӨГЖЛИЙН ИНДЕКC, бүс, аймаг, нийслэлээр Gender development index
2. Салбар Хүн ам Population
3. Дэд салбар Жендер Gender
4. Тодорхойлолт Жендэрийн хөгжлийн индекс нь хүний хөгжлийн үндсэн гурван хэмжигдэхүүн дэх эмэгтэйчүүд болон эрэгтэйчүүдийн хоорондын тэгш бус байдлыг илэрхийлнэ. Үүнд:  Эрүүл саруул байхыг тодорхойлох үзүүлэлтийг эмэгтэйчүүд болон эрэгтэйчүүдийн төрөлтөөс тооцсон дундаж наслалтаар  Боловсролын байдлыг тодорхойлох үзүүлэлтийг эмэгтэйчүүд болон эрэгтэйчүүдийн сургуульд суралцах хугацаа болон 25, түүнээс дээш насны эмэгтэйчүүд болон эрэгтэйчүүдийн сургуульд суралцсан хугацаагаар  Эдийн засгийн баялгийг хүртэх чадварыг эмэгтэйчүүд болон эрэгтэйчүүдийн хувьд цалин, орлогоор авч үзнэ. Gender Development index measure inequalities in achievement in three basic dimesions of human development;  health, measured by female and male life expectancy at birth;  education, measured by female and male expectancy years of schooling for children and female and male mean years of schooling for adults ages 25 and older;  and command over economic resources, measured by female and male estimated earned income.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хүний хөгжлийн индексийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2014 оны 7 сарын 02-ны өдрийн тушаал ) Methodology for Human Development Index (Order of Chairperson of NSO on 02 July 2014)
6. Тооцох аргачлал ЖХИ=(ХХИэм)/(ХХИэр) ХХИэм - эмэгтэйчүүдийн хувьд тооцсон хүний хөгжлийн индекс ХХИэр -эрэгтэйчүүдийн хувьд тооцсон хүний хөгжлийн индекс GDI = HDI(female)/HDI(Male) HDI(male) - Calculated HDI for man, HDI(female) - Calculated HDI for woman
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2000-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж Бусад (бичих) Other (please specify)
10. Эх үүсвэр ЭМЯ: Хүн амын төрөлт, нас баралт, өвчлөлийн жилийн мэдээ СЕХ: УИХ-ын сонгуулийн дүнгийн мэдээ ҮСХ: Хүн ам, орон сууцны тооллого, Ажиллах хүчний судалгаа, Ministry of Health: Annual report of birht death and disease General Election Commission:Report of election NSO: Population and Housing Census, Labor force survey
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2016-01-01
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2700_002V1, http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2700_002V2