Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Гадаад валютын ханш Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Гадаад валютын ханш Exchange rates of foreign currencies
2. Салбар Мөнгө, санхүү Other financial activity than banks
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Валютын ханш гэж тухайн улсын валютыг өөр нэгэн улсын валютаар илэрхийлсэн дүнг хэлнэ. Currency rate refers to the currency in the currency of another country.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Мөнгө, зээл, үнэт цаасны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2010 оны 09 сарын 23-ны 01/116 ) Methodology for Indicators of Money, Loans and Securities Statistics (Order ?01/116 of Chairperson of NSO on September 23, 2010)
6. Тооцох аргачлал Монголбанкнаас зарласан ханшийн хөдөлгөөний мэдээлэлд үндэслэн валютын нэрлэсэн ханшийн мэдээллийг гаргадаг. Exchange rate is calculated based on the exchange rate information announced by the Bank of Mongolia.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1980-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж
10. Эх үүсвэр МОНГОЛБАНК Mongolbank
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн А.Мөнхцэцэг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-04-15
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0700_008V1