Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Хүчинтэй байгаа барааны тэмдэг Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Хүчинтэй байгаа барааны тэмдэг Trademarks in force
2. Салбар Соёл, шинжлэх ухаан Science and culture
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Барааны тэмдэгт гэж иргэн, хуулийн этгээд өөрийн бараа, үйлчилгээг бусад этгээдийн бараа, үйлчилгээнээс ялгах зорилгоор хэрэглэх ялгагдах чадвартай илэрхийлэл юм. A trademark is a distinctive sign that identifies certain goods or services produced or provided by an individual or a company.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал Хүчинтэй байгаа нийт барааны тэмдгийн тооны нийлбэр байна. Total number of trademarks in force.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2019-12-30
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Оюуны өмчийн газар Intellectual property office of Mongolia
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Н.Амарбаясгалан
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-11-10
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2001_035V3