Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Үнэмлэхүй их температур Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Үнэмлэхүй их температур Үнэмлэхүй их температур
2. Салбар Хүрээлэн байгаа орчин Nature and Environment
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Үнэмлэхүй их температур Үнэмлэхүй их температур
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Байгаль орчны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2010 оны 12 сарын 27-ны 01/173 ) Methodology for Indicators of Environmental Statistics (Order ? 01/173 of Chairperson of NSO on December 27, 2010)
6. Тооцох аргачлал Үнэмлэхүй их температур Үнэмлэхүй их температур
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1999--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж Бусад (бичих) Other (please specify)
10. Эх үүсвэр Цаг уур, орчны шинжилгээний газар National Agency for Meteorology and Enviromental monitoring
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Б.Уянгаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2400_022V2