Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ХҮНИЙ АМЬД ЯВАХ ЭРХИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ХҮНИЙ АМЬД ЯВАХ ЭРХИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр
2. Салбар Хууль зүй, гэмт хэрэг Justice and Crime
3. Дэд салбар Цагдаагийн ерөнхий газар
4. Тодорхойлолт Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн 10-р бүлэгт заасан Хүн амьд явах эрхийн эсрэг ( Хүнийг алах, Санаа сэтгэл хүчтэй цочрон давчдаж хүнийг алах, баривчлах, таслан зогсоох хэр хэмжээг хэтрүүлж хүнийг алах, хүнийг амиа хорлох нөхцөл байдалд хүргэх, эх нярай хүүхдээ алах, хүний амь насыг болгоомжгүйгээр хохироох) гэмт хэргүүдийг ойлгоно. Crimes against human right to live are murder, homicide in a state of sudden strong emotions, bringing to suicide, Infanticide, negligent homicide which specified in Chapter 10 of the Criminal Code of Mongolia.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот ) Methodology for Statistics on Crime and Justice (Order ?A/118 of Chairperson of NSO on November 1, 2018)
6. Тооцох аргачлал Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн 10-р бүлэгт заасан Хүн амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэгт Хүнийг алах, Санаа сэтгэл хүчтэй цочрон давчдаж хүнийг алах, баривчлах, таслан зогсоох хэр хэмжээг хэтрүүлж хүнийг алах, хүнийг амиа хорлох нөхцөл байдалд хүргэх, эх нярай хүүхдээ алах, хүний амь насыг болгоомжгүйгээр хохироох гэмт хэргүүдийг хамруулна. According to the Chapter 10 of the Criminal Code of Mongolia, Crimes against human right to live includes murder, homicide in a state of sudden strong emotions, bringing to suicide, infanticide, negligent homicide.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2000-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар, Улирал, Жил Month, Quarter, Annual
9. Хэмжих нэгж тоо number
10. Эх үүсвэр Цагдаагийн ерөнхий газар
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Ц.Дулмаа
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-03-25
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2300_021V1