Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Орон сууц болон гэрт амьдардаг өрх Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Орон сууц болон гэрт амьдардаг өрх Number of household
2. Салбар Дэд бүтэц, инженерийн шугам сүлжээ Infrastructure,
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт 10 жил тутамд Хүн ам орон сууцны тооллого /ХАОСТ/-ын дүнгээр өрхийн тоог сууцны төрлөөр нь ангилан харуулна. Based on population and housing census of mongolia in every 10 years, estimated number of household by types of housing.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Бусад Other
6. Тооцох аргачлал 10 жил тутамд Хүн ам орон сууцны тооллого /ХАОСТ/-ын дүнгээр өрхийн тоог сууцны төрлөөр нь ангилан харуулна. Based on population and housing census of mongolia in every 10 years, estimated number of household by types of housing.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2010--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Бусад (бичих) Other (please specify)
9. Хэмжих нэгж Бусад (бичих) Other (please specify)
10. Эх үүсвэр Үндэсний Статистикийн Хороо, Хүн ам орон сууцны тооллого National Statistical office of Mongolia, Population and Housing census of mongolia
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2015--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_3500_006V1