Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Хог цэвэрлэгээ, тээвэрлэлт Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Хог цэвэрлэгээ, тээвэрлэлт Solid waste collecting and transportation
2. Салбар Орон сууц, нийтийн аж ахуй Housing, public service and amenities
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Хог устгалын цэг болон хог тээврийн машины тоогоор гардаг. Data on solid waste collecting and transportation is reported on rubbish-dump and solid waste trucks.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал Маягтын үзүүлэлт тус бүрээр гардаг. Each item is calculated for each parameter.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1994-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж
10. Эх үүсвэр
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн З.Оюундарь
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017-11-23
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1700_003V1