Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Техникийн хяналтын үзлэгт хамрагдсан автомашины тоо, насжилтаар Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Техникийн хяналтын үзлэгт хамрагдсан автомашины тоо, насжилтаар By number and age of vehicles subject to technical inspection
2. Салбар Тээвэр Transportation
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Манай улсын хувьд авто машины насыг олон улсын жишгийн дагуу улсын бүртгэлд бүртгэгдсэнээс хойш ашигласан хугацаагаар нь тогтооход учир дутагдалтай байдаг бөгөөд энэ нь хуучин буюу ашиглагдаж байсан автомашиныг импортоор оруулж ирдэгтэй холбоотой юм. Иймээс автомашиныг үйлдвэрлэсэн оноос нь хойш ашигласан хугацаагаар нь тогтооно. In our country, the age of the car has been registered in accordance with international standards This is due to the fact that old or used cars are imported. Therefore, the car is determined by its useful life from the year of manufacture.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Тээврийн статистикийн аргачлал ( YСХ-ын даргын тушаал 2008 он ) Methodology of Transportation statistics (Order of Chairperson of NSO 2008)
6. Тооцох аргачлал Үзлэгт орсон автомашиныг 0-3 жил, 4-9 жил, 10 -аас дээш жил ашигласанаар нь бүлэглэнэ. The inspected vehicles are grouped according to their use for 0-3 years, 4-9 years, and more than 10 years.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1998-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж ш pcs
10. Эх үүсвэр Авто тээврийн үндэсний төв National Center for Road Transport
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн О.Мандахзориг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-01-31
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1200_013V2