Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ТӨГРӨГИЙН НЭРЛЭСЭН БОЛОН БОДИТ ҮЙЛЧИЛЖ БУЙ ХАНШИЙН ИНДЕКС, (NEER, REER), сараар Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ТӨГРӨГИЙН НЭРЛЭСЭН БОЛОН БОДИТ ҮЙЛЧИЛЖ БУЙ ХАНШИЙН ИНДЕКС, (NEER, REER), сараар Real and Nominal Effective Exchange Rate (REER, NEER) /monthly data/
2. Салбар Мөнгө, санхүү Other financial activity than banks
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Нэрлэсэн ханш гэж гадаад орны мөнгөн тэмдэгттэй харьцах үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн шууд ханшийг хэлнэ. Nominal exchange rate is the direct exchange rate of the national currency against foreign currencies.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Мөнгө, зээл, үнэт цаасны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2010 оны 09 сарын 23-ны 01/116 ) Methodology for Indicators of Money, Loans and Securities Statistics (Order ?01/116 of Chairperson of NSO on September 23, 2010)
6. Тооцох аргачлал Нэрлэсэн үйлчилж буй ханш /NEER/ гэж гадаад худалдааны түнш орнуудын валюттай харьцах төгрөгийн нэрлэсэн ханшийн индексүүдийн жигнэсэн дундаж буюу дан ганц ам.доллар, евро гэлтгүй гадаад худалдааны түнш бүх орны үндэсний мөнгөн тэмдэгттэй харьцах төгрөгийн нэрлэсэн дундаж ханш юм. Бодит үйлчилж буй ханш /REER/ гэж гадаад худалдааны түнш орнуудын валюттай харьцах төгрөгийн бодит ханшийн индексүүдийн жигнэсэн дундаж ханш буюу гадаад худалдааны түнш бүх орнуудын үндэсний мөнгөн тэмдэгттэй харьцах төгрөгийн бодит дундаж ханш юм.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2000-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж
10. Эх үүсвэр МОНГОЛБАНК MONGOLBANK
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн А.Мөнхцэцэг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-04-24
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0700_030V1