Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Хүүхэд төрүүлсэн эхчүүдийн тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Хүүхэд төрүүлсэн эхчүүдийн тоо Women who gave birth
2. Салбар Хүн ам Population
3. Дэд салбар Хүн амын ердийн хөдөлгөөн Regular movement of population
4. Тодорхойлолт Тухайн (насны бүлгийн) эмэгтэйн нөхөн үржихүйн амьдралынхаа хугацаанд амьд төрүүлсэн хүүхдийн дундаж тоо. Тухайн цаг хугацааг хүртэл тухайн эмэгтэйн төрүүлсэн хүүхдийн тоогоор илэрхийлэгдэнэ. Mean number of children born alive to women in that age group. The number of children ever born to a particular woman is a measure of her lifetime fertility experience up to the moment at which the data are collected.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 25-ны өдрийн 01/149 тоот тушаал ) Methodology for Demographic statistics of population (Order ?01/149 of Chairperson of NSO on December 25, 2013)
6. Тооцох аргачлал Тухайн (насны бүлгийн) эмэгтэйн нөхөн үржихүйн амьдралынхаа хугацаанд амьд төрүүлсэн хүүхдийн дундаж тоо. Тухайн цаг хугацааг хүртэл тухайн эмэгтэйн төрүүлсэн хүүхдийн тоогоор илэрхийлэгдэнэ. Mean number of children born alive to women in that age group. The number of children ever born to a particular woman is a measure of her lifetime fertility experience up to the moment at which the data are collected.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1989--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Хүн амын статистик Population statistics
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017--
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0300_037V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0300_038V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0300_038V3, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0300_038V4, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0300_051V2, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0300_051V3, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0300_051V1