Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Үнэт цаасны зах зээлийн топ-20 дундаж индекс Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Үнэт цаасны зах зээлийн топ-20 дундаж индекс Top-20 index of stock market
2. Салбар Мөнгө, санхүү Other financial activity than banks
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Тухайн индекс тооцох багцад орсон үнэт цааснуудын үнийн ерөнхий өөрчлөлтийг илэрхийлсэн үзүүлэлт бөгөөд Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй хувьцаат компаниудын үнэт цаасны зах зээлийн үнэлгээ, үнэт цаасны өсөлт, бууралт зэргээр үнэт цаасны зах зээлийн ерөнхий чиг хандлагыг энэхүү индексээр тодорхойлно. Indicates the general price change of securities listed in the index. The index is based on the general trend of the securities market, such as the market capitalization of listed companies, the growth and the reduction of securities.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Мөнгө, зээл, үнэт цаасны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2010 оны 09 сарын 23-ны 01/116 ) Methodology for Indicators of Money, Loans and Securities Statistics (Order ?01/116 of Chairperson of NSO on September 23, 2010)
6. Тооцох аргачлал Тухайн өдрийн индексийг тооцохдоо тухайн өдрийн зах зээлийн үнэлгээг зах зээлийн суурь үнэлгээгээр харьцуулж 100-д үржүүлнэ To calculate the day's index, the market value of the day is multiplied by the baseline market to 100.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1998-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар Month
9. Хэмжих нэгж
10. Эх үүсвэр Монголын хөрөнгийн биржийн сарын мэдээ Mongolian Stock Exchange
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн А.Мөнхцэцэг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-05-30
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0700_003V3