Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Бүтэн өнчин хүүхдийн тоо Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Бүтэн өнчин хүүхдийн тоо Number of orphan children
2. Салбар Хүн ам Population
3. Дэд салбар Нийгмийн зарим үзүүлэлт Social indicator
4. Тодорхойлолт “Бүтэн өнчин хүүхэд” гэж эцэг, эх нь тогтоогдоогүй, эсвэл эцэг, эх нь хоёул нас барсан, сураггүй алга болсон, эрх зүйн чадамжгүй, эцэг, эх байх эрхээ шүүхийн шийдвэрээр хязгаарлуулсан, хасуулсан бол тухайн шийдвэр хүчин төгөлдөр байх хугацаанд, түүнчлэн эцэг тодорхойгүйн улмаас эхтэйгээ амьдарч байгаад эх нь нас барсан, гэр бүл салсны улмаас асрамждаа авсан эх /эцэг/ нь нас барсан 18 хүртэлх насны хүүхдийг хэлнэ. The children who aged below 18 therefore parents were not identified, both deceased, missing, disability, restricted and demobilized by a court order in duration of the given decision are double orphan children. Also the children who had living with mother and so whose mother deceased due to father were not identified, caretaker parents deceased due to divorce.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хүүхэд хамгааллын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын тушаал 2015 оны 12 сарын 17-ны өдрийн A/145 тоот тушаалын хавсралт ) Methodology for Indicators of Child Protection Statistics (Appendix to Order ?A/145 of Chairperson of NSO on December 17, 2015)
6. Тооцох аргачлал Маягтын үзүүлэлт тус бүрээр тооцно Each item is calculated for each parameter
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2003--
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Үндэсний статистикийн хороо, Нийгмийн зарим үзүүлэлт National Statistical office of Mongolia, Social indicators
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Э.Ариунчимэг
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017-06-06
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0300_007V1