Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ЖИШСЭН ХҮН АМЫН ЖИЛИЙН ХҮНСНИЙ ХЭРЭГЦЭЭ, улсын дунджаар, жилээр Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ЖИШСЭН ХҮН АМЫН ЖИЛИЙН ХҮНСНИЙ ХЭРЭГЦЭЭ, улсын дунджаар, жилээр ANNUAL FOOD CONSUMPTION OF STANDARD POPULATION, national level, annually
2. Салбар Хүнсний аюулгүй байдал Food security
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Жишсэн нэг хүний хоногийн хүнсний хэрэгцээ гэж бодисын үндсэн солилцоо, бие мах бодийн эрхтэн тогтолцооны хэвийн үйл ажиллагаа, эд эсийн нөхөн төлжилт, илч зарцуулалтыг нөхөхөд нэг хоногт шаардагдах илчлэг, шимт бодисуудын хэмжээ, тэдгээрийг хангах хүнсний бүтээгдэхүүний хэмжээг ойлгоно Dietary energy requirements means amount of food with adequate energy and nutrients that are needed for basal metabolism, normal functions of the body, cell function and replacements, and to balance energy expenditure
5. Аргачлал, арга зүйн нэр ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН СТАТИСТИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ ( ҮСХ-ны даргын 2015 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/12 тоот тушаалын I хавсралт ) Methodology for Indicators of Food Safety Statistics (Appendix to order ?A/12 of Chairperson of NSO on January 30, 2015)
6. Тооцох аргачлал Жишсэн хүн амын тоог жишсэн нэг хүний жилийн хүнсний хэрэгцээгээр үржүүлэн жилийн хэрэгцээг тооцно. Жишсэн хүн амын жилийн хүнсний хэрэгцээг дараах томьёогоор тодорхойлно. Үүнд: ЖХY жиш= ЖХ1жиш * ХАжиш (2) ЖХҮжиш - Жишсэн хүн амын жилийн хүнсний хэрэгцээ ЖХ1жиш - Жишсэн нэг хүний жилийн хүнсний хэрэгцээ ХАжиш - Тухайн жилийн жишсэн хүн амын тоо Annual food utilization for standard person is multiplied by the number of standard population to have annual food utilization amount. ЖХY жиш= ЖХ1жиш * ХАжиш (2) ЖХҮжиш - annual food utilization of standard population ЖХ1жиш - annual food utilization of standard person ХАжиш - Number of standard population of mean year
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2015//
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж
10. Эх үүсвэр МОНГОЛ УЛСАД ОРШИН СУУГАА ХҮН АМЫН ТОО, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ RESIDENT POPULATION IN MONGOLIA, Ministry of Health
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Э.Мягмарханд
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019//
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1003_001V1