Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ЭКСПОРТ, барааны бүлгээр Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ЭКСПОРТ, барааны бүлгээр Exports, by commodity groups
2. Салбар Гадаад худалдаа Foreign trade
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Экспортын гүйцэтгэлийг барааны бүлгээр гаргахад “Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан систем” /БТКУС/-ийн ангиллыг ашиглана. Export commodity groups and product nomenclature are classified according to the “Harmonized Commodity Description and Coding System”
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Барааны экспорт, импортыг бүртгэх,  статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны дарга болон ГЕГ-ын даргын 2015 оны 01-р сарын 3-ны өдрийн A/A115 тоот хамтарсан тушаал ) Methodology for Statistics and Recording of Imports and Exports (Order ?A/A115 of Chairperson of NSO and Chairperson of GAS on January 3, 2015)
6. Тооцох аргачлал Гаалийн ерөнхий газрын статистик мэдээний 3-р хавсралтаас барааны бүлгүүдийн үзүүлэлтүүдийг авч тооцож байна. Based on Mongolian Customs prepared foreign trade statistics report annex 3
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1996..
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар, Жил Month, Annual
9. Хэмжих нэгж Бусад (бичих) Other (please specify)
10. Эх үүсвэр Гаалийн ерөнхий газрын статистик мэдээ 3-р хавсралт Mongolian Customs prepared foreign trade statistics report annex 3
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Н.Адъяадорж
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2017..
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1400_005V1