Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Нэг өрхийн сарын дундаж орлого Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Нэг өрхийн сарын дундаж орлого Monthly average income per household
2. Салбар Ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ Household income, expenditure and minimin subsistence level of population
3. Дэд салбар
4. Тодорхойлолт Өрхийн орлого: Өрхийн төсвийн үндэс бөгөөд тогтсон болон тогтмол бус хугацаанд орж ирж байгаа бараа, үйлчилгээ, мөнгөн орлого юм. Household income is a basis of household budget, and it consists of monetary income, good and services received over the fixed and non-fixed period of time.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр
6. Тооцох аргачлал Нэг өрхийн сарын дундаж орлого: Өрхийн нийт орлогыг өрхийн мөнгөн орлого дээр өрхийн өөрийн аж ахуйгаас бэлтгэж хэрэглэсэн болон бусдаас үнэгүй авч хэрэглэсэн зүйлийн мөнгөн дүнг нэмж тодорхойлно. Нэг өрхөд ногдох дундаж үзүүлэлтийг жилийн турш судалгаанд хамрагдсан өрхүүдийн сарын дунджаар нийт өрхөд тархаан тооцож байна. The total income of a household is defined by the sum of the household's monetary income and the value of consumed commodities from own farming and received from others free of charge. The average income per household is calculated by the monthly average value of the households, surveyed for the year.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 1966-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Улирал, Жил Quarter, Annual
9. Хэмжих нэгж Бусад (бичих) Other (please specify)
10. Эх үүсвэр Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа Household socio-economic survey
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн М.Оюунцэцэг, Н.Хэнбиш
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2019-06-01
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1900_001V2, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1900_001V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_1900_018V1