Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Монгол Улсын харьяат хүн амын хувьд тооцсон хүн амын тоо, хүйс, насны бүлэг, аймаг, нийслэлээр, дунд хувилбар 2Б, 2015-2045 он Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Монгол Улсын харьяат хүн амын хувьд тооцсон хүн амын тоо, хүйс, насны бүлэг, аймаг, нийслэлээр, дунд хувилбар 2Б, 2015-2045 он AN ESTIMATION BASED ON POPULATION OF MONGOLIA, WHICH INCLUDED MONGOLIAN CITIZENS RESIDING ABROAD FOR 6 MONTHS AND LONGER. “2B” SCENARIO WITH MEDIUM FERTILITY DECLINE
2. Салбар Хүн ам Population
3. Дэд салбар Хүн амын 2010-2040 оны хэтийн шинэчилсэн тооцоо Projection
4. Тодорхойлолт Хүн амын хэтийн тооцоо нь статистикийн мэдээллийн нэг хэлбэр бөгөөд хүн амын төрөлт, нас баралт, шилжих хөдөлгөөн болон хүн амын тоо, нас, хүйсийн бүтэц, байршлын талаарх ирээдүйн төлөвийг урьдчилан таамагласан тооцоолол билээ. Энэхүү үзүүлэлтэнд Монгол улсын хүн амын хувьд төрөлтийн дундаж бууралттай байх үеийн хүн амын тоог тооцолсон. 2Б хувилбар Population projection is one of the main types of statistical data that is an estimate of a future population. Included are components such as fertility, mortality, migration, number, age and sex composition and location. Therefore, a projection is developed in order to be used in the country’s socio-economic and demographic planning, policymaking and research analysis. This estimation based on population which included mongolian citizens residing abroad for 6 months and longer. "2B" scenario with medium fertility decline.
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 25-ны өдрийн 01/149 тоот тушаал ) Methodology for Demographic statistics of population (Order ?01/149 of Chairperson of NSO on December 25, 2013)
6. Тооцох аргачлал Хүн амын хэтийн тооцоо нь статистикийн мэдээллийн нэг хэлбэр бөгөөд хүн амын төрөлт, нас баралт, шилжих хөдөлгөөн болон хүн амын тоо, нас, хүйсийн бүтэц, байршлын талаарх ирээдүйн төлөвийг урьдчилан таамагласан тооцоолол билээ. Энэхүү үзүүлэлтэнд Монгол улсын хүн амын хувьд төрөлтийн дундаж бууралттай байх үеийн хүн амын тоог тооцолсон. 2Б хувилбар Population projection is one of the main types of statistical data that is an estimate of a future population. Included are components such as fertility, mortality, migration, number, age and sex composition and location. Therefore, a projection is developed in order to be used in the country’s socio-economic and demographic planning, policymaking and research analysis. This estimation based on population which included mongolian citizens residing abroad for 6 months and longer. "2B" scenario with medium fertility decline.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2010-03-27
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Бусад (бичих) Other (please specify)
9. Хэмжих нэгж хүн person
10. Эх үүсвэр Үндэсний Статистикийн Хороо, Хүн амын хэтийн тооцоо 2010-2040 National Statistical office of Mongolia, Population projection 2010-2040
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн Т.Ариунсайхан
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2020-03-27
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0300_075V1