Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
ЖЕНДЕРИЙН ЭРХ МЭДЛИЙН ХЭМЖҮҮР Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр ЖЕНДЕРИЙН ЭРХ МЭДЛИЙН ХЭМЖҮҮР GENDER ENPOWERMENT MEASURE, by region, aimag and the capital
2. Салбар Хүн ам Population
3. Дэд салбар Жендер Gender
4. Тодорхойлолт Эмэгтэй хүний нийгэмд эзэлж буй байр суурийг эрэгтэй хүнтэй харьцуулан илэрхийлдэг The position of women in the society is compared to men
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Хүний хөгжлийн индексийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2014 оны 7 сарын 02-ны өдрийн тушаал ) Methodology for Human Development Index (Order of Chairperson of NSO on 02 July 2014)
6. Тооцох аргачлал Хүний хөгжлийн индексийг тооцох аргачлал Methodology for calculating the Human Development Index
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2003-01-01
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр ҮСХ: Суурин хүн амын жилийн эцсийн тайлан, Хүн амын ердийн хөдөлгөөний хагас жил, жилийн тайлан, Хүн ам, орон сууцны тооллого, жил бүрийн ҮНО-ын гүйцэтгэл, жил бүрийн ДНБ-ий гүйцэтгэл, улс, аймаг, нийслэлээр БСШУСЯ: Бүх шатны сургуульд суралцагчдын тайлан Дэлхийн банк: Олон улсын өртгийн зэрэгцүүлэлтийн хөтөлбөрийн тайлан NSO: Population annual report, Annual report of vital statistic, Population and Housing Census, GNI and GDP annual estimates by national, aimag and capital city, MECSS: Report of student studying in all levels educational institutions World Bank: Report of International comparison program
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2013-01-01
14. Үзүүлэлт татах холбоос http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_3300_041V1, http://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_2700_003V1