Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно.
Сүүлийн 12 сард хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн хувь, 15-49 болон 15-64 нас, хүчирхийллийн хэлбэрээр, байршлаар Хувилбар
Монгол Англи
1. Нэр Сүүлийн 12 сард хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн хувь, 15-49 болон 15-64 нас, хүчирхийллийн хэлбэрээр, байршлаар Percentage of ever-partnered women (aged between 15-49 and 15-64 years) who have experienced partner violence in the previous 12 months, by violence type, and by location
2. Салбар Жендер Gender
3. Дэд салбар Жендер Gender
4. Тодорхойлолт Судалгаагаар 15-64 настай эмэгтэйчүүдийг эрэгтэй хүнтэй ойр дотно харилцаатай байсан эсэх, хэрэв хамтрагчтай байсан бол хамтрагчийн ямар нэг хүчирхийллийн үйлдэлд өртөж байсан эсэхийг сайтар бодож боловсруулсан багц асуулт асууж тодруулсан. Эдгээр асуултуудыг гагцхүү эрэгтэй хамтрагчтай байсан/одоо хамтрагчтай байгаа эмэгтэйгээс асуув. The study is done with a well-designed questionnaire. All women in a selected age range ( that was women aged between 15 and 64 years old) are asked the same questions, and/or if they have ever been in an intimate relationship and have been subjected to some form of physical or sexual violence by their male partner (referred to as “current”).
5. Аргачлал, арга зүйн нэр Судалгааны баримт бичгийн стандартчилал: Тооллого судалгааны асуулга боловсруулах Standardization of Research Documents: Developing questionnaires of censuses and surveys
6. Тооцох аргачлал Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (ДЭМБ)-ын аргачлалыг ашиглан хийсэн. Based on the World Health Organization (WHO) methodology.
7. Тооцож эхэлсэн хугацаа 2018-05-30
8. Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил Annual
9. Хэмжих нэгж % %
10. Эх үүсвэр Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа-2017 National Study on Gender-based Violence
11. Хэл MGL, ENG
12. Боловсруулсан мэргэжилтэн А.Дуламжав, Т.Оюунсүрэн
13. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн огноо 2018-05-30
14. Үзүүлэлт татах холбоос https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_NSO_3800_001V1