Статистикийн мэдээллийн тухай мэдээлэл буюу статистикийн мэдээлэл болон тодорхой түвшинд түүнийг гаргах, хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа арга хэрэгслүүдийг тодорхойлно. Statistical metadata are data about statistical data. Metadata describe statistical data and - to some extent - processes and tools involved in the production and usage of statistical data.
[Хувьсагчийн мета мэдээлэл] | ЭЗҮСА 3.1 хувилбар